Info googlemaps 0911 786 923  Napíšte nám   Naplánovať trasu googlemaps

 x 

Prázdny košík

Ak ste už registrovaný, prihláste sa.

Dodacia adresa
Rovnaká ako fakturačná
Pridať/Upraviť dodaciu adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo DPH Zľava Celkom
 
Výsledná cena
   

Zvolený spôsob dopravy

Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.
Zmeniť spôsob dopravy
 
Celkom:
0,00 €
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

OBCHODENÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODANIE TOVARU


Článok I.
Úvodné ustanovenia


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Tieto VP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami vymedzenými v článku II. bod 2 týchto VP. V prípade rozporu ustanovení týchto VP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.


Článok II.
Spôsob uzavretia zmluvy


1. Obchodná spoločnosť Tatiana DUBOVÁ - LORIEL, je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je aj kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (ďalej aj „predávajúci“ alebo „Tatiana DUBOVÁ - LORIEL“).


2. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (SZČO), ktorá má záujem odoberať od predávajúceho tovar na účely svojho podnikania alebo fyzická osoba, ktorá má záujem kúpiť od predávajúceho tovar na účely vlastnej spotreby, a ktorá sa tak považuje za spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“) sú navrhovateľmi v zmysle ust. § 43a Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) , a po prijatí návrhu predávajúcim aj kupujúcimi v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 ZB. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OBZ“), (ďalej aj „klient“ alebo „objednávateľ“).


3. Kúpna zmluva medzi Tatiana DUBOVÁ - LORIEL a klientom sa uzatvára na základe písomnej objednávky klienta, ktorá sa považuje podľa ust. § 43a OZ za návrh na uzavretie zmluvy.


4. Objednávku na uzavretie kúpnej zmluvy musí klient urobiť
- písomne poštou a adresovať ju na adresu sídla spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL
- telefonicky u oprávnenej osoby v spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL na telefónnom čísle +421 911 786 923
- prostredníctvom e-mailu na adrese obchod @ perfectnails.sk,
- prostredníctvom elektronickej objednávky nachádzajúcej sa na internetovej stránke spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL na www.perfectnails.sk (ďalej len „e-shop“), (ďalej len „objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare).

5. Objednávka podľa článku II. bod 4 VZ musí byť klientom vypísaná na základe aktuálnej cenovej ponuky spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL zverejnenej v písomnej (katalógovej podobe) alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL www.perfectnails.sk.

V objednávke musí byť vždy uvedené:
- kto za objednávateľa objednávku robí s uvedením mena a priezviska, ak ide o fyzickú osobu a v prípade, ak je objednávateľom právnická osoba, resp. fyzická osoba oprávnená na podnikanie aj funkciu (resp. pracovnej pozície) osoby, ktorá objednávku robí, s uvedením IČO, DIČ, IČDPH a zápisu v príslušnom verejnom registri, v ktorom je objednávateľ registrovaný,
- požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru,
- jednotková cena za 1 (slovom: jeden) dodaný kus tovaru pre každý druh,
- predajná cena za celý objem dodaného tovaru,
- adresa, resp. miesto kde má byť tovar dodaný, ak si kupujúci neprevezme tovar sám v mieste sídla (resp. skladovacích priestorov) predávajúceho,
- fakturačná adresa, ak je odlišná od dodacej adresy.


6. Predávajúci je povinný objednávku v deň jej prijatia/resp. doručenia spracovať a skontrolovať. V prípade, ak predávajúci zistí, že objednávka je neúplná, resp. nespĺňa náležitosti podľa článku II. bod 4 a 5. VP, je nezrozumiteľná alebo nepresná, je povinný kontaktovať klienta a zabezpečiť doplnenie objednávky, resp. jej úplnosť tak, aby predávajúci mohol dodať klientovi tovar v lehote uvedenej v článku III. bod. 3 VP.


7. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a klientom podľa ust. § 409 a nasl. OBZ dôjde okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci potvrdí objednávku klienta bezprostredne po jej doručení inak v lehote najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia, čím sa klient stáva kupujúcim (ďalej aj „kupujúci“). Predávajúci môže objednávku klienta potvrdiť niektorým zo spôsobov uvedených v článku II. ods. 4 VP.


8. V prípade, ak klient urobil objednávku prostredníctvom e-shopu, predávajúci potvrdí objednávku bezprostredne po jej doručení, pričom objednávka a jej potvrdenie sa považuje za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.


9. V prípade, ak je objednávateľom tovaru spotrebiteľ je predávajúci povinný vybaviť jeho objednávku v lehote 30 dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


10. Návrh na uzavretie zmluvy (t.j. objednávku) môže klient odvolať len do okamihu jej potvrdenia predávajúcim. Klient môže objednávku odvolať len rovnakým spôsobom, akým objednávku urobil.


11. Predávajúci prehlasuje, že tovar, ktorý dodá kupujúcemu je na účely jeho ďalšieho predaja v rámci Slovenskej Republiky bez právnych vád, nárokov tretích osôb z titulu práva duševného vlastníctva, priemyselného vlastníctva, autorského práva, práv z patentov a podobne. Kupujúci výslovne vyhlasuje, že vzhľadom na rôznosť dodávateľov predávajúceho zodpovedá za prípadné nároky tretích osôb (v zmysle č. II ods. 12 prvej vety týchto všeobecných obchodných podmienok) spôsobené ďalším predajom tovaru mimo územia Slovenskej Republiky výhradne kupujúci.


Článok III.
Dodacie podmienky


1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, určeného množstva a v požadovanej kvalite (ďalej len „tovar“) v súlade s objednávkou kupujúceho urobenou podľa článku II. bod 4 až 7 VP.

2. Dodanie tovaru sa môže uskutočniť
- jeho prevzatím kupujúcim v mieste sídla predávajúceho (resp. v mieste skladových priestorov) predávajúceho alebo
- jeho dodaním kupujúcemu na dobierku na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru, a to na náklady kupujúceho, alebo v prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar priamo u predávajúceho, je predávajúci povinný dodať požadovaný tovar v lehote podľa článku III. bod. 3 týchto VP.

3. Minimálna lehota na dodanie tovaru je v prípade, ak je tovar uskladnený u predávajúceho ihneď po jeho vyskladnení, inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v termíne, ktorý je uvedený na potvrdení objednávky.


4. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne prevziať, a to aj v prípade, ak je tovar dodaný predávajúcim pred dohodnutou dobou dodania.


5. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, resp. pri jeho dodaní predávajúcim kupujúcemu, predávajúci vyplní dodací list, ktorý bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu ceny za dodanie tovaru podľa článku IV. VP. V dodacom liste musí byť uvedené:
- kto za kupujúceho tovar preberá, ak ide o fyzickú osobu a v prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, resp. fyzická osoba oprávnená na podnikanie aj funkciu (resp. pracovnej pozície) osoby, ktorá tovar preberá, s uvedením IČO, DIČ, IČDPH a zápisu v príslušnom verejnom registri, v ktorom je objednávateľ registrovaný, s uvedením dňa prevzatia a čitateľného podpisu osoby, ktorá tovar preberá,
- dodaný druh tovaru v jednotkovom množstve,
- celý objem dodaného tovaru,
- jednotková cena za 1 (slovom: jeden) dodaný kus tovaru pre každý druh,
- predajná cena za celý objem dodaného tovaru podľa jeho druhu,
- adresa, resp. miesto kde sa tovar dodal v prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar sám v mieste sídla (resp. skladovacích priestorov) predávajúceho.


6. Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdávaní tovaru aj doklady viažuce sa na tovar, ktoré sú potrebné na jeho užívanie, ako aj záručný list, ak je tovar predávajúcemu dodaný aj so záručným listom.


Článok IV.
Platobné podmienky


1. Kúpna cena za tovar je určená vždy na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v písomnej (katalógovej forme) alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho www.perfectnails.sk, čím sa považuje za verejne známu (ďalej aj „kúpna cena“ v príslušnom gramatickom tvare).


2. Predávajúci vyfakturuje kupujúcemu dodaný tovar na základe dodacieho listu, ktorého kópia tvorí nedeliteľnú súčasť každej faktúry, najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, resp. jeho prevzatia kupujúcim.


3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu v lehote splatnosti faktúry.


4. Zmluvné strany berú na vedomie, že nakoľko je predávajúci platcom DPH, k cene podľa cenovej ponuky bude pri jej fakturácii pripočítaná aj DPH podľa všeobecných právnych predpisov platných a účinných v čase fakturácie ceny za tovar.


5. V prípade, ak je tovar dodávaný na dobierku, je klient povinný zaplatiť cenu tovaru pri jeho doručení.


6. Klient berie podpísaním týchto VP na vedomie, že predávajúci je oprávnený žiadať zaplatenie kúpnej ceny za dodanie tovaru aj niektorým z týmto spôsobov:
- pri prevzatí tovaru,
- po zaplatení zálohovej platby na bankový účet predávajúceho,
- na základe bankovej záruky alebo dokumentárneho inkasa, resp. po preukázaní vinkulácie peňažných prostriedkov v prospech predávajúceho v niektorej banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v niektorej z pobočiek zahraničnej banky, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike.


7. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru podľa tohto článku VP v lehote jej splatnosti, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške vo výške 0,1% denne za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý zákonný nárok predávajúceho požadovať od kupujúceho aj zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.


8. V prípade dodávky na základe zálohovej platby (faktúry) dodá predávajúci kupujúcemu tovar až po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.


9. V mimoriadnych prípadoch môže oprávnená osoba u predávajúceho povoliť plnenie na základe preukázania úhrady v prospech predávajúceho bankovým výpisom písomne potvrdeným jeho bankou.


10. V prípade dodávky dohodnutého plnenia vinkuláciou prostriedkov v prospech predávajúceho, neodvolateľného, prípadne dokumentárneho akreditívu je predávajúci oprávnený začať s plnením kúpnej zmluvy, až keď kupujúci zloží na jeho žiadosť vo svojom peňažnom ústave peňažné prostriedky vinkulované v prospech predávajúceho alebo dá neodvolateľný, prípadne dokumentárny akreditív na úhradu jeho pohľadávok, ktoré vznikli plnením kúpnej zmluvy.


11. Predávajúci je oprávnený prípadný svoj finančný záväzok voči kupujúcemu použiť na zníženie, resp. vyrovnanie pohľadávok, ktoré má evidované voči kupujúcemu, formou dobropisu. Predávajúci oznámi čísla faktúr, ktorých sa zníženie týka.


12. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.


13. Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči klientovi, s pohľadávkou klienta, ktorú má klient voči predávajúcemu, a to aj na základe iného titulu ako je kúpna zmluva. Predávajúci je oprávnený započítať si voči klientovi aj nesplatné pohľadávky v prípade, ak klient nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky.


Článok V.
Zodpovednosť za vady- reklamačné konanie


1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je pri jeho odovzdaní kupujúcemu, ako aj počas záručnej doby spôsobilý na použitie na svoj obvyklý účel a že si počas tejto doby zachová svoje obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu/resp. jeho prevzatím kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, užívať.


2. Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe, inak zaniká.


3. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené neodbornou inštaláciou, prevádzkou, obsluhou alebo údržbou, používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo neodborným spôsobom užívania alebo vonkajšími udalosťami, za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr. náhodné okolnosti).


4. Predávajúci nezodpovedá za zjavné vady na tovare v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, t.j. v okamihu jeho odovzdania kupujúcemu, resp. jeho doručenia kupujúcemu. Zjavné vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu (reklamovať) pri preberaní tovaru, o čom sa vyhotoví záznam v dodacom liste. V prípade, ak kupujúci tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare neprezrel, môže si uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, len keď preukáže, že tovar mal vady už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.


5. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa jej zistenia, a to písomne, pričom v oznámení vady (reklamácii) vadu popíše a uvedie zároveň spôsob jej odstránenia podľa bodu 6 alebo bodu 7 VP. Uplatnený nárok nie je možné meniť bez súhlasu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci v oznámení vád (reklamácii) neuvedie spôsob odstránenia vady podľa bodu 6 alebo podľa bodu 7 VP, právo voľby mu nepatrí a o spôsobe odstránenia vady na tovare rozhodne
predávajúci.


6. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s odstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať
- dodanie chýbajúcej časti dodaného tovaru,
- odstránenie vady na tovare alebo
- zľavu z kúpnej ceny za tovar, alebo
- odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar aj po jeho oprave nie je možné opätovne pre výskyt tej istej vady riadne užívať; za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla.
- výmenu za nový tovar.
Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.


7. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s neodstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať
- výmenu tovaru za nový tovar,
- primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak sa neodstrániteľnosť vady netýka možnosti riadneho užívania tovaru ako tovaru bez vád (napr. estetická vada) a kupujúci nežiada výmenu tovaru alebo
- odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti (najmä na výšku nákladov spojených s odstránením vady).


8. Nárok na zľavu z kúpnej ceny za tovar podľa článku V bod 6 a 7 VP zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar, resp. jeho časť bez vád a hodnotou, ktorú mal tovar s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Rovnako sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru a možnosti jeho ďalšieho použitia.


9. Za vadu nie je možné považovať zmenu kvality tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho používania, opotrebenia, ako aj v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu z ktorého je tovar vyrobený alebo v dôsledku poškodenia tovaru klientom.


10. Kupujúci je povinný vo vzťahu k reklamovanému tovaru riadiť sa pokynmi predávajúceho až do vyriešenia reklamácie a predložiť predávajúcemu aj potvrdenie o nákupe tovaru. Predávajúci je povinný posúdiť a vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní a v prípade, ak si posúdenie vady vyžaduje vyjadrenie znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie kupujúceho na adresu sídla predávajúceho. V prípade, ak predávajúci neuzná kupujúcemu reklamáciu tovaru, nemá kupujúci právo na nároky vyplývajúce z ním uvádzaných vád tovaru.


11. V prípade, ak vadu na tovare reklamuje spotrebiteľ má sa za to, že vada, ktorá sa vyskytla do 6 (slovom: šesť) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak predávajúci nepreukáže opak.


12. Náklady na prípadné znalecké posudky a iné náklady na reklamačné konanie, ktoré by mali preukázať dôvod vzniku vady, znáša v celom rozsahu klient, okrem prípadu uvedeného v článku V. bod. 11 VP (t.j. ak je klientom spotrebiteľ a vada sa vyskytla do 6 mesiacov odo dňa prevzatia/resp. dodania tovaru).


Článok VI.
Výhrada vlastníckeho práva


Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar podľa článku IV. VP.


Článok VII.
Osobitné ustanovenia


1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti budú doručované druhej zmluvnej strane na adresu sídla, resp. miesta podnikania, resp. bydliska uvedeného na objednávke. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že písomnosti sa budú považovať za doručené aj dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, resp. dňom vrátenia zásielky druhej zmluvnej strane v prípade nedoručiteľnosti zásielky (napr. pri zmene sídla alebo miesta podnikania alebo bydliska), a to bez ohľadu na to, či druhá zmluvná strana tieto písomnosti prevzala. Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy vyhlasujú, že s úpravou spôsobu doručovania podľa tohto bodu VP súhlasia.


2. Pre prípad nesplnenia povinnosti prevziať tovar kupujúcim v dohodnutej dobe, je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5 % z ceny neprevzatého tovaru. Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody spôsobenej porušením uvedenej povinnosti.


3. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne upozorniť druhú stranu na okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie plnenia kúpnej zmluvy.


4. V prípade omeškania úhrady klienta so zaplatením niektorej z faktúr o viac ako 60 (slovom: šesťdesiat) dní, má predávajúci právo zastaviť ďalšie dodávky tovaru až do doby úplného zaplatenia dlžnej čiastky bez toho, aby sa dostal do omeškania s plnením predmetu kúpnej zmluvy; tým nie je dotknutý nárok predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.


5. Zmluvné pokuty na základe týchto VP sú splatné bez zbytočného odkladu potom ako kupujúci dostane od predávajúceho výzvu na ich úhradu.


6. Odstúpenie od zmluvy:
- predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy viac ako 2 mesiace odo dňa ich splatnosti,
- kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade dodania tovaru predávajúcim, ktorý má neodstrániteľné vady podľa článku V. bod 7 VP,
- kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak urobil objednávku prostred- níctvom e-shopu, a to v lehote do 7 (slovom: siedmych) dní odo dňa doručenia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu; v takomto prípade je predávajúci povinný tovar od kupujúceho prevziať, nepok- račovať v poskytovaní služby a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok na kúpnu cenu v
lehote do 15 dní odo dňa odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar je možné vrátiť len nepoškodený a v pôvodnom balení, v ktorom bol dodaný predávajúcim. V prípade, ak bol tovar bez vád a zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, znáša náklady na vrátenie tovaru klient.
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.


Článok VIII.
Záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy, ktoré nie sú kúpnou zmluvou a VP výslovne upravené, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa § 262 ods. 2 OBZ a príslušnými ustanoveniami OBZ a OZ.


2. Kúpnu zmluvu na základe týchto VP je v prípade opakovaného odberu tovaru, možné uzavrieť minimálne na 1 (slovom: jeden) rok.


3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).


4. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný Okresný súd Galanta a zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej Republiky


5. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný Okresný súd Galanta a zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej Republiky.


6. Predávajúci má právo vyžiadať si originál, resp. overenú fotokópiu platného oprávnenia na podnikanie kupujúceho alebo výpis z obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace, ktorý potom tvorí súčasť kúpnej zmluvy.


7. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VP a zmluvné strany sa zaväzujú neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.


8. Tieto VP sú nedeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a klientom. Klient potvrdzuje prevzatie kópie objednávky a týchto VP, ktoré sú vytlačené na zadnej strane objednávky jej podpísaním.


9. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť VP v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov, ktorých zmenou sú VP dotknuté alebo zmenou svojej obchodnej politiky. Túto zmenu a jej termín oznámi predávajúci na svojej internetovej stránke www.perfectnails.sk najneskôr 1 (slovom: jeden) mesiac pred nadobudnutím účinnosti nových VP s tým, že zmena sa nevzťahuje už na uzavreté kúpne zmluvy.


10. Tieto VP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronickom obchode (zák. č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike ako napr. Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Viac: Ochrana osobných údajov GDPR

Znenie zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Reklamačný poriadok

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Spoločnosť Tatiana Dubová - LORIEL (ďalej len „Tatiana Dubová - LORIEL“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3.Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v prevádzkarni Tatiana Dubová - LORIEL a zároveň je zverejnený na internetovej stránke Tatiana Dubová - LORIEL www.perfectnails.sk

2.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Tatiana Dubová - LORIEL zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov, výnimkou tovaru, kde je to určené inou záručnou dobou, uvedenou na tovare(§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Tatiana Dubová - LORIEL však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže Tatiana Dubová - LORIEL poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.8. Ak Tatiana Dubová - LORIEL pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Tatiana Dubová - LORIEL nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Tatiana Dubová - LORIEL o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Tatiana Dubová - LORIEL zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Tatiana Dubová - LORIEL všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3.UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v prevádzkarni predávajúceho (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v prevádzkarni predávajúceho.

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom (t.j. reklamačný technik) alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Tatiana Dubová - LORIEL. je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4.VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v Tatiana Dubová - LORIEL,

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU PODĽA PRÍSNEJŠÍCH ZÁSAD

6.1. Tatiana Dubová - LORIEL a zákazník môžu dohodnúť zodpovednosť za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon (§ 502 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

6.2. Tatiana Dubová - LORIEL poskytuje zákazníkom 14 dní od dátumu nákupu tovaru na odskúšanie jeho funkčnosti (len jednorazové odskúšanie, nie intenzívne používanie počas 14 dní) a navrhuje uzavretie dohody o prísnejšej zodpovednosti Tatiana Dubová - LORIEL za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad uvedených v bode 6.3. každému zákazníkovi, ktorý si uplatní reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu tovaru z dôvodu jeho nefunkčnosti a v prípade tovaru – biela technika aj z dôvodu mechanického poškodenia a nepožiadal o poskytnutie záruky písomnou formou (t.j. o potvrdenie záručného listu) v deň nákupu, ani počas 14 dní odo dňa nákupu a chce splniť podmienky podľa bodu 6.4 a 6.5.

6.3. Ak zákazník zistí, že tovar je nefunkčný a z toho dôvodu do 14 dní od dátumu nákupu uplatní reklamáciu, Tatiana Dubová - LORIEL mu nad rámec zákona poskytuje právo na okamžitú výmenu tovaru alebo okamžité odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj v prípadoch, keď podľa zákona by mal len právo na opravu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4. Tatiana Dubová - LORIEL zodpovedá za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad tak, ako je uvedené v bode 6.3. za súčasného splnenia týchto podmienok:

a) kupujúci uplatní reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu z dôvodu nefunkčnosti tovaru,

b) kupujúci predloží doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukáže, že tovar bol kúpený v spoločnosti Tatiana Dubová - LORIEL,

c) kupujúci predloží tovar zabalený v originálnom nepoškodenom obale (originálny obal pozostáva z polystyrénu, fólie a krabice) s príslušenstvom,

d) tovar nejaví známky používania (to neplatí u tovaru, ktorý nemožno vyskúšať bez toho, aby sa na ňom neprejavili známky používania, napr. tovar, ktorý na vyskúšanie potrebuje použitie materiálu, ktorý na ňom zanechá známky používania). Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru. Pri spotrebnom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

e) kupujúci predloží nepotvrdený záručný list,

f) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).

6.5 Je výlučne na zákazníkovi, či využije práva, ktoré mu Tatiana Dubová - LORIEL poskytuje v bode 6. tohto Reklamačného poriadku. Ak zákazník uplatní reklamáciu podľa bodu 6.3. má sa za to, že došlo k dohode Tatiana Dubová - LORIEL a zákazníka podľa § 502 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia bodu 6. tohto Reklamačného poriadku o zodpovednosti za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad nahrádzajú písomné potvrdenie (záručný list), ktorý je Tatiana Dubová - LORIEL podľa § 502 ods. 2 Občianskeho zákonníka povinná zákazníkovi o takejto dohode o zodpovednosti podľa prísnejších zásad vydať.

6.6. Ak zákazník nespĺňa podmienky reklamácie podľa prísnejších zásad, jeho reklamácia bude zo strany predávajúceho vybavená v súlade s týmto reklamačným poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby jeho zákonné práva neboli dotknuté.

Uložiť
Cookies user prefences
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Váš výber môžete hocikedy meniť kliknutím na koláčiky
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Analyticke
Analyticke
Prijať
Odmietnuť
Potrebné
Potrebné pre chod stránky ako prihlásenie, chat
Prijať
Odmietnuť