Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Cookies môžete hocikedy zakázať alebo vymazať.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODANIE TOVARU


Článok I.
Úvodné ustanovenia


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Tieto VP
sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami vymedzenými
v článku II. bod 2 týchto VP.
V prípade rozporu ustanovení týchto VP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou,
majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.


Článok II.
Spôsob uzavretia zmluvy


1. Obchodná spoločnosť Tatiana DUBOVÁ - LORIEL, je obchodnou spoločnosťou, ktorej predmetom
podnikania je aj kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
v rozsahu voľnej živnosti (ďalej aj „predávajúci“ alebo „Tatiana DUBOVÁ - LORIEL“).


2. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (SZČO), ktorá má záujem odoberať od predávajúceho
tovar na účely svojho podnikania alebo fyzická osoba, ktorá má záujem kúpiť od predávajúceho
tovar na účely vlastnej spotreby, a ktorá sa tak považuje za spotrebiteľa (ďalej len
„spotrebiteľ“) sú navrhovateľmi v zmysle ust. § 43a Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) , a po
prijatí návrhu predávajúcim aj kupujúcimi v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (zák.
č. 513/1991 ZB. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OBZ“), (ďalej aj „klient“ alebo „objednávateľ“).


3. Kúpna zmluva medzi Tatiana DUBOVÁ - LORIEL a klientom sa uzatvára na základe písomnej objednávky
klienta, ktorá sa považuje podľa ust. § 43a OZ za návrh na uzavretie zmluvy.


4. Objednávku na uzavretie kúpnej zmluvy musí klient urobiť
- písomne poštou a adresovať ju na adresu sídla spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL
- telefonicky u oprávnenej osoby v spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL na telefónnom čísle
+421 911 786 923
- prostredníctvom e-mailu na adrese obchod @ perfectnails.sk,
- prostredníctvom elektronickej objednávky nachádzajúcej sa na internetovej stránke spoločnosti
Tatiana DUBOVÁ - LORIEL na www.perfectnails.sk (ďalej len „e-shop“),
(ďalej len „objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare).


5. Objednávka podľa článku II. bod 4 VZ musí byť klientom vypísaná na základe aktuálnej cenovej
ponuky spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL zverejnenej v písomnej (katalógovej podobe) alebo v
elektronickej podobe na internetovej stránke spoločnosti Tatiana DUBOVÁ - LORIEL www.perfectnails.sk.
V objednávke musí byť vždy uvedené:
- kto za objednávateľa objednávku robí s uvedením mena a priezviska, ak ide o fyzickú osobu a v
prípade, ak je objednávateľom právnická osoba, resp. fyzická osoba oprávnená na podnikanie aj
funkciu (resp. pracovnej pozície) osoby, ktorá objednávku robí, s uvedením IČO, DIČ, IČDPH a
zápisu v príslušnom verejnom registri, v ktorom je objednávateľ registrovaný,
- požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru,
- jednotková cena za 1 (slovom: jeden) dodaný kus tovaru pre každý druh,
- predajná cena za celý objem dodaného tovaru,
- adresa, resp. miesto kde má byť tovar dodaný, ak si kupujúci neprevezme tovar sám v mieste sídla
(resp. skladovacích priestorov) predávajúceho,
- fakturačná adresa, ak je odlišná od dodacej adresy.


6. Predávajúci je povinný objednávku v deň jej prijatia/resp. doručenia spracovať a skontrolovať. V
prípade, ak predávajúci zistí, že objednávka je neúplná, resp. nespĺňa náležitosti podľa článku II.
bod 4 a 5. VP, je nezrozumiteľná alebo nepresná, je povinný kontaktovať klienta a zabezpečiť doplnenie
objednávky, resp. jej úplnosť tak, aby predávajúci mohol dodať klientovi tovar v lehote uvedenej
v článku III. bod. 3 VP.


7. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a klientom podľa ust. § 409 a nasl. OBZ dôjde
okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci potvrdí objednávku klienta bezprostredne
po jej doručení inak v lehote najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jej
doručenia, čím sa klient stáva kupujúcim (ďalej aj „kupujúci“). Predávajúci môže objednávku klienta
potvrdiť niektorým zo spôsobov uvedených v článku II. ods. 4 VP.


8. V prípade, ak klient urobil objednávku prostredníctvom e-shopu, predávajúci potvrdí objednávku
bezprostredne po jej doručení, pričom objednávka a jej potvrdenie sa považuje za doručené, ak zúčastnené
osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.


9. V prípade, ak je objednávateľom tovaru spotrebiteľ je predávajúci povinný vybaviť jeho objednávku
v lehote 30 dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


10. Návrh na uzavretie zmluvy (t.j. objednávku) môže klient odvolať len do okamihu jej potvrdenia
predávajúcim. Klient môže objednávku odvolať len rovnakým spôsobom, akým objednávku urobil.


11. Predávajúci prehlasuje, že tovar, ktorý dodá kupujúcemu je na účely jeho ďalšieho predaja
v rámci Slovenskej Republiky bez právnych vád, nárokov tretích osôb z titulu práva duševného
vlastníctva, priemyselného vlastníctva, autorského práva, práv z patentov a podobne. Kupujúci výslovne
vyhlasuje, že vzhľadom na rôznosť dodávateľov predávajúceho zodpovedá za prípadné
nároky tretích osôb (v zmysle č. II ods. 12 prvej vety týchto všeobecných obchodných podmienok)
spôsobené ďalším predajom tovaru mimo územia Slovenskej Republiky výhradne kupujúci.


Článok III.
Dodacie podmienky


1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, určeného množstva a v
požadovanej kvalite (ďalej len „tovar“) v súlade s objednávkou kupujúceho urobenou podľa článku
II. bod 4 až 7 VP.


2. Dodanie tovaru sa môže uskutočniť
- jeho prevzatím kupujúcim v mieste sídla predávajúceho (resp. v mieste skladových priestorov)
predávajúceho alebo
- jeho dodaním kupujúcemu na dobierku na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru,
a to na náklady kupujúceho, alebo
V prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar priamo u predávajúceho, je predávajúci povinný dodať
požadovaný tovar v lehote podľa článku III. bod. 3 týchto VP.
3. Minimálna lehota na dodanie tovaru je v prípade, ak je tovar uskladnený u predávajúceho ihneď
po jeho vyskladnení, inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v termíne, ktorý je uvedený na potvrdení
objednávky.


4. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne prevziať, a to aj v prípade, ak je tovar dodaný predávajúcim
pred dohodnutou dobou dodania.


5. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, resp. pri jeho dodaní predávajúcim kupujúcemu, predávajúci vyplní
dodací list, ktorý bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu ceny za dodanie tovaru podľa článku IV.
VP. V dodacom liste musí byť uvedené:
- kto za kupujúceho tovar preberá, ak ide o fyzickú osobu a v prípade, ak je kupujúcim právnická
osoba, resp. fyzická osoba oprávnená na podnikanie aj funkciu (resp. pracovnej pozície) osoby,
ktorá tovar preberá, s uvedením IČO, DIČ, IČDPH a zápisu v príslušnom verejnom registri, v
ktorom je objednávateľ registrovaný, s uvedením dňa prevzatia a čitateľného podpisu osoby, ktorá
tovar preberá,
- dodaný druh tovaru v jednotkovom množstve,
- celý objem dodaného tovaru,
- jednotková cena za 1 (slovom: jeden) dodaný kus tovaru pre každý druh,
- predajná cena za celý objem dodaného tovaru podľa jeho druhu,
- adresa, resp. miesto kde sa tovar dodal v prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar sám v mieste
sídla (resp. skladovacích priestorov) predávajúceho.


6. Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdávaní tovaru aj doklady viažuce sa na tovar, ktoré sú
potrebné na jeho užívanie, ako aj záručný list, ak je tovar predávajúcemu dodaný aj so záručným
listom.


Článok IV.
Platobné podmienky


1. Kúpna cena za tovar je určená vždy na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej
v písomnej (katalógovej forme) alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho
www.perfectnails.sk, čím sa považuje za verejne známu (ďalej aj „kúpna cena“ v príslušnom
gramatickom tvare).


2. Predávajúci vyfakturuje kupujúcemu dodaný tovar na základe dodacieho listu, ktorého kópia tvorí
nedeliteľnú súčasť každej faktúry, najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu/ resp.
jeho prevzatia kupujúcim.


3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej
predávajúcim a doručenej kupujúcemu v lehote splatnosti faktúry.


4. Zmluvné strany berú na vedomie, že nakoľko je predávajúci platcom DPH, k cene podľa cenovej
ponuky bude pri jej fakturácii pripočítaná aj DPH podľa všeobecných právnych predpisov platných
a účinných v čase fakturácie ceny za tovar.


5. V prípade, ak je tovar dodávaný na dobierku, je klient povinný zaplatiť cenu tovaru pri jeho doručení.


6. Klient berie podpísaním týchto VP na vedomie, že predávajúci je oprávnený žiadať zaplatenie
kúpnej ceny za dodanie tovaru aj niektorým z týmto spôsobov:
- pri prevzatí tovaru,
- po zaplatení zálohovej platby na bankový účet predávajúceho,
- na základe bankovej záruky alebo dokumentárneho inkasa, resp. po preukázaní vinkulácie peňažných
prostriedkov v prospech predávajúceho v niektorej banke so sídlom v Slovenskej republike
alebo v niektorej z pobočiek zahraničnej banky, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike.


7. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru podľa tohto článku VP v lehote jej splatnosti,
zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške vo výške 0,1% denne za
každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý zákonný nárok predávajúceho požadovať od
kupujúceho aj zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.


8. V prípade dodávky na základe zálohovej platby (faktúry) dodá predávajúci kupujúcemu tovar až
po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.


9. V mimoriadnych prípadoch môže oprávnená osoba u predávajúceho povoliť plnenie na základe
preukázania úhrady v prospech predávajúceho bankovým výpisom písomne potvrdeným jeho bankou.


10. V prípade dodávky dohodnutého plnenia vinkuláciou prostriedkov v prospech predávajúceho,
neodvolateľného, prípadne dokumentárneho akreditívu je predávajúci oprávnený začať s plnením
kúpnej zmluvy, až keď kupujúci zloží na jeho žiadosť vo svojom peňažnom ústave peňažné prostriedky
vinkulované v prospech predávajúceho alebo dá neodvolateľný, prípadne dokumentárny akreditív
na úhradu jeho pohľadávok, ktoré vznikli plnením kúpnej zmluvy.


11. Predávajúci je oprávnený prípadný svoj finančný záväzok voči kupujúcemu použiť na zníženie,
resp. vyrovnanie pohľadávok, ktoré má evidované voči kupujúcemu, formou dobropisu. Predávajúci
oznámi čísla faktúr, ktorých sa zníženie týka.


12. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.


13. Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči
klientovi, s pohľadávkou klienta, ktorú má klient voči predávajúcemu, a to aj na základe iného titulu
ako je kúpna zmluva. Predávajúci je oprávnený započítať si voči klientovi aj nesplatné pohľadávky
v prípade, ak klient nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky.


Článok V.
Zodpovednosť za vady- reklamačné konanie


1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je pri jeho odovzdaní kupujúcemu, ako aj počas záručnej doby
spôsobilý na použitie na svoj obvyklý účel a že si počas tejto doby zachová svoje obvyklé vlastnosti.
Záručná doba je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania tovaru
kupujúcemu/resp. jeho prevzatím kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci
nemôže tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, užívať.


2. Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe, inak zaniká.


3. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené neodbornou inštaláciou, prevádzkou,
obsluhou alebo údržbou, používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo neodborným
spôsobom užívania alebo vonkajšími udalosťami, za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr.
náhodné okolnosti).


4. Predávajúci nezodpovedá za zjavné vady na tovare v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare
na kupujúceho, t.j. v okamihu jeho odovzdania kupujúcemu, resp. jeho doručenia kupujúcemu.
Zjavné vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu (reklamovať) pri preberaní tovaru,
o čom sa vyhotoví záznam v dodacom liste. V prípade, ak kupujúci tovar v čase prechodu
nebezpečenstva škody na tovare neprezrel, môže si uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke,
len keď preukáže, že tovar mal vady už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.


5. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare bez zbytočného odkladu po jej zistení,
najneskôr však do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa jej zistenia, a to písomne, pričom v oznámení
vady (reklamácii) vadu popíše a uvedie zároveň spôsob jej odstránenia podľa bodu 6 alebo bodu
7 VP. Uplatnený nárok nie je možné meniť bez súhlasu predávajúceho.
V prípade, ak kupujúci v oznámení vád (reklamácii) neuvedie spôsob odstránenia vady podľa bodu
6 alebo podľa bodu 7 VP, právo voľby mu nepatrí a o spôsobe odstránenia vady na tovare rozhodne
predávajúci.


6. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s odstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať
- dodanie chýbajúcej časti dodaného tovaru,
- odstránenie vady na tovare alebo
- zľavu z kúpnej ceny za tovar, alebo
- odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar aj po jeho oprave nie je možné opätovne pre výskyt tej istej
vady riadne užívať; za opakovaný výskyt vady sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej
dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a opätovne sa vyskytla.
- výmenu za nový tovar.
Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel
vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.


7. V prípade dodania tovaru kupujúcemu s neodstrániteľnou vadou, má kupujúci nárok požadovať
- výmenu tovaru za nový tovar,
- primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak sa neodstrániteľnosť vady netýka možnosti riadneho užívania
tovaru ako tovaru bez vád (napr. estetická vada) a kupujúci nežiada výmenu tovaru alebo
- odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie
je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti (najmä na výšku nákladov spojených s odstránením
vady).


8. Nárok na zľavu z kúpnej ceny za tovar podľa článku V bod 6 a 7 VP zodpovedá rozdielu medzi
hodnotou, ktorú by mal tovar, resp. jeho časť bez vád a hodnotou, ktorú mal tovar s vadami, pričom
pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Rovnako sa prihliadne
na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia tovaru a možnosti jeho ďalšieho použitia.


9. Za vadu nie je možné považovať zmenu kvality tovaru, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho používania,
opotrebenia, ako aj v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu z ktorého je tovar vyrobený
alebo v dôsledku poškodenia tovaru klientom.


10. Kupujúci je povinný vo vzťahu k reklamovanému tovaru riadiť sa pokynmi predávajúceho až do
vyriešenia reklamácie a predložiť predávajúcemu aj potvrdenie o nákupe tovaru. Predávajúci je povinný
posúdiť a vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných
dní a v prípade, ak si posúdenie vady vyžaduje vyjadrenie znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo
akreditovanej osoby najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie
kupujúceho na adresu sídla predávajúceho. V prípade, ak predávajúci neuzná kupujúcemu reklamáciu
tovaru, nemá kupujúci právo na nároky vyplývajúce z ním uvádzaných vád tovaru.


11. V prípade, ak vadu na tovare reklamuje spotrebiteľ má sa za to, že vada, ktorá sa vyskytla do 6
(slovom: šesť) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola v deň prevzatia,
ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak predávajúci nepreukáže opak.


12. Náklady na prípadné znalecké posudky a iné náklady na reklamačné konanie, ktoré by mali preukázať
dôvod vzniku vady, znáša v celom rozsahu klient, okrem prípadu uvedeného v článku V.
bod. 11 VP (t.j. ak je klientom spotrebiteľ a vada sa vyskytla do 6 mesiacov odo dňa prevzatia/resp.
dodania tovaru).


Článok VI.
Výhrada vlastníckeho práva


Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar podľa
článku IV. VP.


Článok VII.
Osobitné ustanovenia


1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti budú doručované druhej zmluvnej strane na
adresu sídla, resp. miesta podnikania, resp. bydliska uvedeného na objednávke. Zmluvné strany sa
tiež dohodli, že písomnosti sa budú považovať za doručené aj dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte,
resp. dňom vrátenia zásielky druhej zmluvnej strane v prípade nedoručiteľnosti zásielky (napr.
pri zmene sídla alebo miesta podnikania alebo bydliska), a to bez ohľadu na to, či druhá zmluvná
strana tieto písomnosti prevzala. Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy vyhlasujú, že s úpravou
spôsobu doručovania podľa tohto bodu VP súhlasia.


2. Pre prípad nesplnenia povinnosti prevziať tovar kupujúcim v dohodnutej dobe, je dohodnutá
zmluvná pokuta vo výške 5 % z ceny neprevzatého tovaru. Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho
na náhradu škody spôsobenej porušením uvedenej povinnosti.


3. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne upozorniť druhú stranu na okolnosti, ktoré by
mohli spôsobiť ohrozenie plnenia kúpnej zmluvy.


4. V prípade omeškania úhrady klienta so zaplatením niektorej z faktúr o viac ako 60 (slovom: šesťdesiat)
dní, má predávajúci právo zastaviť ďalšie dodávky tovaru až do doby úplného zaplatenia
dlžnej čiastky bez toho, aby sa dostal do omeškania s plnením predmetu kúpnej zmluvy; tým nie je
dotknutý nárok predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.


5. Zmluvné pokuty na základe týchto VP sú splatné bez zbytočného odkladu potom ako kupujúci
dostane od predávajúceho výzvu na ich úhradu.


6. Odstúpenie od zmluvy:
- predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so
zaplatením svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy viac ako 2 mesiace odo dňa ich splatnosti,
- kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade dodania tovaru predávajúcim, ktorý
má neodstrániteľné vady podľa článku V. bod 7 VP,
- kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak urobil objednávku prostredníctvom
e-shopu, a to v lehote do 7 (slovom: siedmych) dní odo dňa doručenia tovaru, a to aj bez
uvedenia dôvodu; v takomto prípade je predávajúci povinný tovar od kupujúceho prevziať, nepokračovať
v poskytovaní služby a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok na kúpnu cenu v
lehote do 15 dní odo dňa odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar je možné vrátiť len nepoškodený a v
pôvodnom balení, v ktorom bol dodaný predávajúcim. V prípade, ak bol tovar bez vád a zodpovedal
kvalitatívnym požiadavkám, znáša náklady na vrátenie tovaru klient.
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.


Článok VIII.
Záverečné ustanovenia


1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy, ktoré nie sú kúpnou zmluvou a VP výslovne
upravené, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa §
262 ods. 2 OBZ a príslušnými ustanoveniami OBZ a OZ.


2. Kúpnu zmluvu na základe týchto VP je v prípade opakovaného odberu tovaru, možné uzavrieť
minimálne na 1 (slovom: jeden) rok.


3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou; v
prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na vecne a miestne príslušný
súd podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 99/1963 Zb. v znení
neskorších predpisov).


4. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, potom sa zmluvné strany dohodli
v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (zák. č.
97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej
zmluvy príslušný Okresný súd Galanta a zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
Republiky


5. Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EU, potom sa
zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z
22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, je
na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný Okresný súd Galanta a zmluvný vzťah sa
riadi právnym poriadkom Slovenskej Republiky.


6. Predávajúci má právo vyžiadať si originál, resp. overenú fotokópiu platného oprávnenia na podnikanie
kupujúceho alebo výpis z obchodného registra, nie staršieho ako 3 mesiace, ktorý potom
tvorí súčasť kúpnej zmluvy.


7. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy
neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VP a zmluvné strany sa
zaväzujú neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak
sa nedohodne inak.


8. Tieto VP sú nedeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a
klientom. Klient potvrdzuje prevzatie kópie objednávky a týchto VP, ktoré sú vytlačené na zadnej
strane objednávky jej podpísaním.


9. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť VP v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov,
ktorých zmenou sú VP dotknuté alebo zmenou svojej obchodnej politiky. Túto zmenu a jej termín
oznámi predávajúci na svojej internetovej stránke www.perfectnails.sk najneskôr 1 (slovom: jeden)
mesiac pred nadobudnutím účinnosti nových VP s tým, že zmena sa nevzťahuje už na uzavreté kúpne
zmluvy.


10. Tieto VP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane spotrebiteľa
(zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o elektronickom obchode (zák. č.
22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.